ALGEMENE VOORWAARDEN TAXI MR GROUP BV 

 

Artikel 1 – Toepassing

Huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, verbintenissen en overeenkomsten met TAXI MR GROUP BV , behoudens voorafgaandelijke en geschreven afwijkingen, en dit van het ogenblik dat zij minstens één keer, op eender welk tijdstip ter kennis werd gebracht van de opdrachtgever (hierna: de Klant). Deze voorwaarden worden beschouwd als zijnde formeel en uitdrukkelijk aanvaard door de Klant, zelfs indien de algemene voorwaarden in tegenspraak zijn met hun eigen algemene of bijzondere voorwaarden of bepalingen van suppletief recht. Deze algemene voorwaarden zijn steeds splitsbaar.

 

Artikel 2 – Offertes

Aanbiedingen en prijzen uitgaande van TAXI MR GROUP BV  zijn steeds vrijblijvend. De offertes zijn steeds opgesteld op basis van de gegevens verstrekt door de Klant. Indien de werkelijke uitgevoerde hoeveelheden of omstandigheden tijdens de uitvoering van de dienstprestatie verschillen van de welke zijn voorzien in de overeenkomst, zal er een prijsaanpassing plaatsvinden. Wanneer betaling van een voorschot in de overeenkomst is TAXI MR GROUP BV  slechts gebonden na betaling van het overeengekomen voorschot.

 

TAXI MR GROUP BV  herziet haar algemene tarieven jaarlijks per 1 januari. TAXI MR GROUP BV  is gerechtigd de aan de Klant in rekening gebrachte tarieven te verhogen met een percentage waarmee haar algemene tarieven per die datum worden verhoogd. TAXI MR GROUP BV  zal de Klant zo tijdig mogelijk mededeling doen van een tariefverhoging.

TAXI MR GROUP BV kan voor verre ritten een voorschot eisen.

Artikel 3 – ANNULATIE

De Klant kan een boeking annuleren tot 24u vóór het vervoer. Last-minute boekingen (<24u) vallen niet onder deze voorwaarde. In geval van annulering na 24u wordt de helft van de hoofdsom aangerekend per factuur. In geval van no show is het volledige bedrag verschuldigd en wordt de volledige hoofdsom aangerekend per factuur.

Artikel 4 – FACTURATIE

Voor facturatie-aanvraag voor een bedrag onder de € 75 wordt steeds een facturatiekost van € 10 aangerekend.

 

Artikel 5 – Levering

De door ons gestelde leveringstermijnen zijn slechts benaderend. TAXI MR GROUP BV  behoudt zich het recht voor een levering op te schorten of te weigeren, bij niet-betaling op de vervaldag van een andere levering aan dezelfde Klant. TAXI MR GROUP BV  heeft de mogelijkheid de volledige of gedeeltelijke prestaties die haar worden toevertrouwd te realiseren door middel van haar eigen diensten of door tussenkomst van agenten of onderaannemers.

Artikel 6 – Klachten

Klachten aangaande geleverde dienstprestaties, zowel aangaande door ons of door onze gevolmachtigden geleverde diensten, moeten op straffe van onontvankelijkheid aan TAXI MR GROUP BV  bij aangetekend schrijven gemeld worden binnen de 5 dagen na het voorval dewelke de grond is van de klacht. In elk geval dient de dienstverlener onmiddellijk gecontacteerd en verwittigd te worden. Na deze termijn is de aanvaarding definitief en is er geen verhaal meer mogelijk op grond van klachten.

Artikel 7 – Protest op facturen

Protest aangaande de opstelling en inhoud van facturen van TAXI MR GROUP BV  is slechts geldig indien het gebeurt uiterlijk 8 kalenderdagen na factuurdatum. In elk geval dient het protest om geldig te zijn te worden gemotiveerd en de redenen van het protest nauwkeurig opgesomd. Tevens dient de Klant in dit geval de omvang van het protest in geldwaarde uit te drukken. Het protest voornoemd geschiedt enkel bij aangetekend schrijven op de maatschappelijke zetel van TAXI MR GROUP BV . Ingeval van protest blijven de factuurbedragen waarop het protest niet van toepassing is, opeisbaar op de vervaldag vermeld op de factuur en worden zij vermeerderd met intresten en schadevergoedingen. De datum van ontvangst van de factuur wordt bewezen door de factuurdatum vermeerderd met 1 werkdag voor nationale verzendingen en 5 werkdagen voor internationale verzendingen. Het tegenbewijs hiervan valt ten laste van de Klant.

De Klant erkent en aanvaardt dat de facturen, aanmaningen en briefwisseling van TAXI MR GROUP BV  via elektronische post kunnen verzonden worden naar het e-mail adres dat de Klant heeft opgegeven. Tussen partijen geldt een verzendingsbericht waaruit blijkt dat de facturen, aanmaningen en briefwisseling op voormelde wijze werden afgeleverd als voldoende bewijs.

Behoudens bewijs van tegendeel, wordt eender welke factuur of aanmaning van TAXI MR GROUP BV , geacht ontvangen te zijn vijf dagen na de factuur – of aanmaningsdatum. Bovendien laat het inboeken van facturen bij de Klant toe te vermoeden dat deze facturen verzonden werden. Voor de aflevering van een kopie van een verzonden factuur of enig ander document, is TAXI MR GROUP BV  gerechtigd om een administratiekost van € 25,00 per kopie aan te rekenen.

Artikel 8 –Aansprakelijkheid

TAXI MR GROUP BV  is niet aansprakelijk voor eender welke storing of vertraging bij de uitvoering als gevolg van brand of een ander ongeval, machine-averij, personeelsmoeilijkheden, staking en lock-out, beperkingen van overheidswege of eender welke oorzaak welke buiten haar controle valt. Mogelijke beschadigingen aan ter beschikking gestelde goederen te wijten aan elementen waaraan TAXI MR GROUP BV  volledig vreemd is, kunnen niet ten laste van TAXI MR GROUP BV  worden gelegd. TAXI MR GROUP BV  is in geen geval aansprakelijk voor eender welke winstderving, andere hieruit voortvloeiende schade of ongemakken als gevolg van eender welke diefstal, schade, verlies, defect of storing.

 

Artikel 9 – Betaling

TAXI MR GROUP BV  is steeds gerechtigd, behoudens andersluidend beding, deelfacturen op te stellen naargelang van de vordering van de door TAXI MR GROUP BV  uitgevoerde dienstprestaties. Alle verschuldigde bedragen, uit welken hoofde ook, zijn contant betaalbaar voor het vertrek of de aanvang der dienstprestaties, zonder disconto of korting, noch schuldvergelijking.

Indien de facturen niet contant betaald worden zijn ze alleszins betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum. Geen enkele vertraging tot betaling kan in overweging genomen worden, zelfs onder voorwendsel dat de Klant zelf niet zou worden betaald door de diensten van de staat of door derden, ongeacht om welke reden ook. In geen geval mag de onvolledige of gedeeltelijke betwiste levering of uitvoering der dienstprestaties als voorwendsel dienen om betaling van het gedeelte dat niet wordt betwist, uit te stellen. Ook vertragingen in levering welke niet aan TAXI MR GROUP BV  te wijten zijn, geven geen recht tot inhouding van betaling evenmin als wijziging in de oorspronkelijke overeenkomst. Tenzij schriftelijk bedongen is geen enkele afhouding ten titel van waarborg of andere toegelaten.

Betwistingen inzake de facturatie dient te geschieden per aangetekend schrijven en dit binnen 7 werkdagen na factuurdatum.

Indien de Klant enig verschuldigd bedrag (volledige factuurbedrag of gedeelte van het factuurbedrag) niet contant dan wel binnen de overeengekomen termijn heeft betaald, heeft TAXI MR GROUP BV  van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning en/of gebrekestelling recht op een verwijlintrest van 10% per jaar, vanaf de vervaldag tot op de dag van integrale betaling; deze maandelijkse interest is volledig verschuldigd voor elke nieuwe kalendermaand die een aanvang heeft genomen.

In geval van wanbetaling, welke blijkt uit de loutere overschrijding der betalingstermijnen, is de Klant bovenop de in de voormelde paragraaf bepaalde interest eveneens gehouden tot een schadevergoeding ter dekking van de administratieve kosten, andere dan het renteverlies, zoals o.m. kosten van administratie, personeel, etc. ten bedrage van 10 % op de hoofdsom en dit zonder dat TAXI MR GROUP BV  het bewijs dient te leveren van het bestaan en de omvang van de schade.

Alle kosten als gevolg van het afdwingen van betaling via minnelijke en gerechtelijke weg, inclusief gerechtsdeurwaarders- en advocatenkosten, worden integraal doorgerekend aan de in gebreke blijvende klant.

De (gedeeltelijke) niet-betaling op zijn vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere zelfs niet vervallen facturen onmiddellijk en van rechtswege opeisbaar. Bovendien staat het TAXI MR GROUP BV  alsdan vrij om haar dienstverlening aan de Klant zonder voorafgaande mededeling of ingebrekestelling op te schorten totdat alle verschuldigde bedragen integraal vereffend zijn. Bij niet-betaling op de vervaldag behoudt TAXI MR GROUP BV  zich het recht voor, zelf na een gedeeltelijke levering, aan de Klant waarborgen voor de goede uitvoering der verbintenis te vragen. Ingeval de Klant TAXI MR GROUP BV  geen voldoening schenkt, heeft TAXI MR GROUP BV  het recht de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren.

Bij niet-betaling op de vervaldag zal iedere betaling van de Klant eerst worden aangerekend op de kosten en de schadevergoeding, vervolgens op de intresten en tenslotte op de hoofdsom(men).

Het staat TAXI MR GROUP BV  vrij om de inning van haar (achterstallige) facturen over te dragen aan een derde partij, en dit zonder voorafgaande aanmaning en/of ingebrekestelling. Indien TAXI MR GROUP BV  daartoe overgaat, kan de Klant enkel nog bevrijdend betalen op rekening van de derde partij.

Artikel 10 – Retentierecht

TAXI MR GROUP BV  heeft een retentierecht op de goederen dewelke aan haar zijn ter beschikking gesteld door de Klant. TAXI MR GROUP BV  kan zich ten alle tijden op dit retentierecht beroepen en het uitoefenen, ook voor onbetaalde facturen, intresten, schadebedingen, annulatievergoedingen en andere kosten verschuldigd door de Klant, andere dan deze dewelke betrekking hebben op dienstprestaties door TAXI MR GROUP BV  uitgevoerd of uit te voeren met betrekking tot de hierboven vermelde goederen.

Artikel 11 – Diverse bepalingen

In geval het personeel van TAXI MR GROUP BV  in de normale uitvoering van de dienstprestatie, zoals vermeld in de offerte of de overeenkomst, belet wordt, zal een schadevergoeding van toepassing zijn op basis van de verloren tijd aan € 30 per uur/medewerker en € 62 per uur/voertuig. Wanneer TAXI MR GROUP BV  door een derde wordt aangesproken is de Klant tot vrijwaring gebonden.

Tol- en parkeerkosten zijn steeds te betalen door de Klant bovenop het afgesproken tarief, tenzij anders vermeld op de offerte.

De Klant blijft te allen tijde aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van zijn goederen.

Het is verboden te roken, eten of drinken in de voertuigen van TAXI MR GROUP BV. Indien de Klant, bewust of onbewust, schade of bevuiling aan het voertuig van TAXI MR GROUP BV voortbrengt zal hem/haar een vaste kost van € 250 worden aangerekend. Eventuele bijkomende kosten worden gefactureerd.

TAXI MR GROUP BV heeft de bevoegdheid om de Klant te weigeren indien:

  • Hij/Zij de openbare orde verstoort;
  • Hij/Zij de openbare of persoonlijke veiligheid in gevaar brengt;
  • Hij/Zij geen goede zeden en gedrag vertoont;
  • Hij/Zij het taxivoertuig en -chauffeur niet respecteert;
  • Hij/Zij in staat van dronkenschap verkeert

Voorgaande opsomming is niet limitatief en de voorwaarden dienen niet cumulatief vervuld te zijn om van toepassing te zijn.

TAXI MR GROUP BV heeft de bevoegdheid om de Klant te weigeren die over een lange afstand of naar een schaars bewoonde plaats wenst te worden gebracht, zonder dat zijn/haar identiteit kan worden vastgesteld.

Behoudens andersluidend verzoek van de Klant, neemt een chauffeur van TAXI MR GROUP BV steeds de snelste (en dus niet de kortste) weg naar de gevraagde bestemming.

Artikel 12 – Bevoegdheid

Enkel het Belgisch recht is van toepassing. Alle betwistingen behoren zonder uitzondering tot de bevoegdheid van de rechtbanken en het vredegerecht van de plaatsen van de maatschappelijke zetel van de verkoper.